Om oss

Vilka är vi och vad gör vi?


VÅR VERKSAMHET

Kvalitet & Erfarenhet

Om oss

Verifire är renodlat brandkonsultföretag sedan 2019 med kontor i Stockholm och Umeå. Verifire är ett företag som skiljer sig från de stora konsultbolagen. En arbetsplats där medarbetarna arbetar nära varandra, där beslutsvägarna är korta, och onödiga kostnader kapas. På så sätt skapar Verifire de bästa förutsättningarna för oss själva och er som kund.

Verifire är det lilla företaget med framåtanda, hög tillgänglighet, engagemang och snabba, högkvalitativa leveranser. Kommunikation och proaktivitet är viktiga aspekter i ett välfungerande samarbete, vilket är något som Verifire värderar högt.

Erbjudande

Verifire erbjuder det mesta inom traditionell brandskyddsprojektering.

Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar i enlighet med de brandkrav som beskrivs i Boverkets Byggregler i byggprocessens alla olika skeden från programhandling till bygghandling och slutlig relationshandling. Vi genomför projektering enligt både förenklad och analytisk dimensionering. Vi har möjlighet att utföra brand- och utrymningssimuleringar, strålningsberäkningar vid tätt placerade byggnader, ventilationsberäkningar vid fläktar i drift, m.m.

Inför ibruktagandet av byggnader ska brandskyddet kontrolleras så att det överensstämmer myndighetskrav eller byggherrens egna ambitioner. Vi genomför kontroller av det utförda brandskyddet och upprättar till byggnaden tillhörande slutintyg för brand. Under utförandeskedet erbjuder vi även vårt stöd på byggarbetsplatsen. Vår erfarenhet är att många utförandefel går att förhindra genom brandkonsultens delaktighet i hela byggskedet.

Vi hjälper företag och föreningar med systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Vi inventerar och kartlägger brandskyddet som sedan utgör framtida underlag för SBA.

Vi genomför riskutredningar för områden som är placerade vid riskfyllda verksamheter och transportleder för farligt gods så att hänsyn kan tas till detta i samhällsplaneringen.

Erfarenhet & Kunskap

Medarbetarna på Verifire har arbetat med de flesta typer av projekt. Allt från mindre hyresgästanpassningar, till stora komplexa nybyggnationer inom kontor, bostäder, hotell, handel, vård och industri. Samtliga anställda har över 10 års erfarenhet från små, mellanstora och stora konsultbolag och där merparten innehar högsta certifieringen för sakkunnig brandskydd enligt Boverkets SAK 3.

Kvalitet & Miljö

Vi anpassar vår leverans så att vi möter kundens behov och agerar oberoende av leverantör eller entreprenör. Vi uppfyller som miniminivå de lagar, föreskrifter, förordningar mm som gäller på marknaden. Vårt mål är att alltid ge ett gott intryck och inge förtroende samt sträva efter en ekonomiskt optimerad slutprodukt.

Vi har och utvecklar den kompetens som krävs för att möta kunders och kollegors behov. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens genom utbildning och lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och våra verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov

Som föreskrivande konsulter kan vi bidra till minskad miljöpåverkan genom att förebygga och begränsa skador på miljö, människa och egendom som orsakas av olyckor genom att alltid uppfylla kraven i alla tillämpliga lagar och bestämmelser samt arbeta inom ramen för en god konsultetik och hög kvalitet. Genom tydlighet och god kommunikation kan vi även verka för att minska risken för byggfel som ger en negativ miljöpåverkan.  

PROJEKT

Ballongberget Kv B

Nyproduktion av kontorsfastighet 

Gasverksområdet

Ombyggnation av gasverksområdet som byggs om till handel, kontor och bostäder, mm.

Ballongberget Kv A

Nyproduktion av bostadshus och förskola