Skärpta regler för arbetsplatser

Arbetsmiljöverket ändrar i föreskrifterna för hur arbetsplatser ska utformas. Här ingår bland annat skärpta krav på tillgänglighet, utrymning och säkerhet. De nya reglerna gäller från årsskiftet.

Den 1 januari 2021 slår Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för arbetsplatsers utformning igenom. De innehåller regler om allt från luftkvalitet till krav på belysning. En nyhet är de skärpta reglerna kring tillgänglighet, utrymning och brandskydd.

– Den viktigaste förändringen inom brandskydd är att Arbetsmiljöverket har fört in krav på rutiner för utrymning. Det har inte funnits tidigare, men nu belyser de att alla ska ha aktuell kunskap om utrymning och utrymningsvägar, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen. Paragraferna kring brandskyddsområdet har också utökats från 15 till 21 stycken, vilket kan ses som en ökad betoning på dessa frågor.

Göra rätt från början

Föreskrifterna skiljer på nya och befintliga arbetsplatser, det vill säga arbetsplatser som planeras och projekteras efter årsskiftet respektive arbetsplatser som redan finns vid den tidpunkten. Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla och därmed också kunna användas av alla, inräknat personer med funktionsnedsättning. Det handlar också om att möta ett ökat behov av god tillgänglighet för de allt fler äldre på arbetsplatser. Det rör sig till exempel om att se till att bredden på dörrar är tillräckligt stor och att det ska finnas säkra utrymningsvägar.

– Alla ska ha möjlighet att utrymma sin arbetsplats. Där egenutrymning inte är möjlig på en befintlig arbetsplats, ska en tillfällig utrymningsplats finnas tillgänglig. Vi har förtydligat arbetsgivarens ansvar att ingen lämnas kvar på tillfällig utrymningsplats, säger Ulla Rosenius, sakkunnig handläggare inom området arbetsplatsens utformning på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler.

En tillfällig utrymningsplats är en plats i anslutning till en utrymningsväg där arbetstagare, som på egen hand inte kan utrymma hela vägen till säker plats, säkert kan invänta hjälp. Platsen ska vara väl skyddad mot rök och värme.

Kravet på ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller alla nybyggda arbetsplatser och vid större ombyggnationer. Lokaler som används för arbete där det behövs full funktionsförmåga är undantagna de nya föreskrifterna gällande tillgänglighet. Dagens befintliga arbetsplatser ska, liksom tidigare, vara tillgängliga för de som arbetar där. De nya föreskrifterna gäller heller inte arbetsplatser i det egna eller andras hem.

Arbetsmiljöverket har också infört en paragraftext om att antalet utrymningsvägar sätts i paritet med antalet arbetstagare.

– Vi vill att man ska göra rätt från början. Det kan bli väldigt kostsamt att ändra en redan byggd arbetsplats, och ibland är det inte ens möjligt. Särskilt när det handlar om utrymningsvägar, säger Ulla Rosenius.

Tydligare råd

De nya reglerna ställer också tydligare krav på att byggherrar, arkitekter och projektörer tar hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden redan vid projektering. Det kan handla om att det ska finnas tillräckliga personalutrymmen eller möjlighet till dagsljus. I övrigt har många av reglerna funnits tidigare, men en del har förtydligats, skärpts och tillkommit.

– I grunden gäller samma som tidigare, men det var dags att se över våra föreskrifter. Vi har omarbetat strukturen och bearbetat innehållet för att göra det mer enhetligt, lättöverskådligt och uppdaterat. Till exempel med kortare och tydligare råd än tidigare, säger Ulla Rosenius.

Lars Brodin lyfter fram betydelsen av de allmänna råden, särskilt när det gäller brandskydd.

– Det är bra att de förtydligar hur man kan göra på rätt sätt. Det visar också att det inte bara handlar om de tekniska delarna, utan fokus ligger på att brandsäkerhetsarbetet ska fungera organisatoriskt och föreskrifterna sätts i ett sammanhang.

Under arbetet med de nya föreskrifterna var dessa ute på remiss hos olika instanser med insyn i ämnet, däribland Brandskyddsföreningen. Brandskyddsföreningen besvarade Arbetsmiljöverkets remiss och kom med synpunkter och ändringar – som ledde till revisioner. De färdiga, nya föreskrifterna hänvisar till inte mindre än fem av Brandskyddsföreningens regelverk: SBF 110, SBF 115, SBF 120, SBF 500 och SBF 502.

– Eftersom våra regler för sprinkler, brandlarm, utrymning och talat meddelande är allmänt vedertagna är det bra att de hänvisar till dessa. Det skapar tydlighet och stringens inom området, säger Lars Brodin.

Läs föreskrifterna här >


Källa: Brandskyddsföreningen