MSBFS 2023:2 hantering av brandfarliga vätskor

Idag hade vi internutbildning av det nya regelverket  MSBFS 2023:2. 

Från och med 1 januari 2024 gäller MSBFS 2023:2 som primärt ersätter SÄIFS 2000:2, men den kommer också upphäva följande författningar 1 januari 2024:
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med allmänna råd.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med allmänna råd.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:5) om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga.
  • Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:10) med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor med allmänna råd.
Flera av föreskrifterna skrevs för 20-30 år sedan och behöver uppdateras. Orsakerna är förändringar i annan lagstiftning, förändringar i samhället som gjort vissa krav obsoleta eller bristfälliga, felaktiga hänvisningar och andra brister i paragrafer och allmänna råd. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har också uppdaterats flera gånger efter det att nu gällande föreskrifter trädde i kraft.

Målet med den nya hanteringsföreskriften är att ersätta flera otidsenliga föreskrifter med en ny föreskrift som är anpassad efter de förhållanden som råder idag. Målet är också att, när det behövs och är möjligt, foga allmänna råd till föreskrifterna för att visa på generella rekommendationer om hur kraven i föreskrifterna kan uppfyllas.

I grunden är det främst en modernisering av befintliga regler, men en del nyheter finns också. Värt att nämna är att gränserna för när brandtekniskavskiljning respektive invallning krävs flyttas till skarp regeltext. Även regler kring användning av IBC preciseras.