Förnyad SAK3 Certifiering hos VERIFIRE

När det råder oklarheter kring byggherrens eller projektorganisationens kompetenser kan byggnadsnämnden begära att en sakkunnig (SAK3-certifierad) person engageras. Den sakkunniga kontrollerar och/eller verifierar om bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand är uppfyllt i det aktuella projektet.

Det är byggnadsnämnden som avgör när behov av sådana extra kontroller/verifieringar föreligger och rollen krävs endast vid dessa specifika omständigheter.

Certifiering enligt SAK3 sker på personnivå utifrån allmän teknisk kompetens, yrkeserfarenhet av projektering och besiktning/kontroll, godkänd tentamen samt lämplighetsintyg. 

Rikard Lindegrén och Rickard Lindberg har nu förnyat sina SAK3 Certifikat enligt den högsta kravnivån vilket bestyrker kompetensen på företaget.