Brandsäker bostad för alla : Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer

Det sker i genomsnitt 90 dödsbränder med cirka 100 döda per år i Sverige. Cirka 80 procent av bränderna inträffar i bostäder. När det gäller de som omkommer vid brand ses följande mönster:

• det finns en tydlig överrepresentation av äldre personer
• det finns vanligen fysiska, medicinska eller kognitiva orsaker till att dem som drabbas inte kan sätta sig i säkerhet
• den sociala problematiken, såsom missbruk, är större bland medelålders än bland äldre
• i åldersgruppen 20–64 år har det vid obduktion påvisats att det fanns alkohol i blodet före olyckan hos fler än hälften av dem som omkommit.

MSB har tagit fram en vägledning: Brandsäker bostad för alla.

Vägledningen kan ge stöd i att arbeta med en anpassning av brandskyddet hos särskilt riskutsatta individer i deras bostäder. Vägledningen vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete på olika sätt kan bidra till ett systematiskt arbete som stärker brandskyddet hos särskilt riskutsatta individer. Det handlar om beslutsfattare, kvalitetscontrollrar, verksamhetsutvecklare, handläggare och utförare i kommuner. Den här vägledningen ersätter den första utgåvan som publicerades 2013.

Ladda hem vägledningen här

Källa: MSB