Viktigt med brandsäkerhet på våra flyktingboenden

I takt med den snabbt ökande flyktingströmmen från det krigshärjade Ukraina förbereds fler flyktingboenden för att ta emot alla som kommer till Sverige. Migrationsverket har gett landets samtliga länsstyrelser i uppdrag att inventera möjligheter till boende för flyktingar som kommer från Ukraina.

Över tre miljoner personer har hittills lämnat Ukraina som en följd av kriget, de flesta har flytt till de västra och södra grannländerna, men också till andra europeiska länder. Migrationsverket har ansvaret att tillhandahålla boende för alla skyddssökande, men i nuläget räcker inte boendena till och man är i full gång med att upphandla tusentals nya bostadsplatser.

Risker med lokaler som inte är avsedda för boende

Flyktingfrågan är av en sådan omfattning att det kan komma att påverka många olika verksamheter i Sverige. Trycket på att skapa tak över huvudet för flyktingar är så pass stort att man behöver ta i anspråk lokaler som inte alltid i första hand är avsedda för boende. Viktigt i det sammanhanget blir att hitta lösningar som kan skapa ett, efter förutsättningarna, bra brandskydd så att man uppfyller lagar och regler för brandskydd.

– Brandskyddet är en viktig del i tryggheten och säkerheten på flyktingboenden. När trycket på nya boenden är så pass stort hinner man inte alltid med alla säkerhetsaspekter och det finns risk för att man tullar på brandskyddet. Här vill vi ge alla som ansvarar för flyktingboenden eller andra tillfälliga boenden några grundläggande råd och tips för hur de kan brandsäkra boendet utifrån rådande situation, säger Ville Bexander, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Vägledning och webbutbildning för brandsäkerhet på flyktingboenden

Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning till dig som driver eller planerar att upprätta ett flyktingboende. Vägledningen beskriver övergripande hur lagstiftningen kring brandskyddet ser ut och hur man förhåller sig till den. Vägledningen förklarar bland annat hur handläggningsordningen för bygglov ser ut och vart man vänder sig för att säkerställa brandskyddet på ett flyktingboende.

Brandskyddsföreningen har också tagit fram en webbutbildning för brandsäkerhet på flykting- och asylboenden. Utbildningen tar upp brandsäkerhet och brandrisker, hur man kan förebygga bränder och hur man ska agera om det börjar brinna. Utbildningen tar ungefär 20 minuter att genomföra. Både vägledningen och utbildningen hittar du här >

Brandskyddsföreningens råd om brandsäkerhet på flyktingboenden

Här följer också några råd från Brandskyddsföreningen till dig som driver eller planerar att upprätta ett flyktingboende:

  • Kontakta kommunens byggnadsnämnd för att få reda om det krävs bygglov och vilka andra förutsättningar som gäller.
  • Anlita en brandkonsult. Brandkonsulter är specialister på att projektera brandskydd. De kan hjälpa dig med till exempel brandskyddsbeskrivningar och ge råd om olika alternativa lösningar för brandskyddet.
  • Ta kontakt med din försäkringsgivare för att se över försäkringsskyddet.
  • Utse en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige kan upprätta brandskyddsregler och se till att brand- och utrymningssäkerheten upprätthålls över tid.
  • Du kan också kontakta räddningstjänsten i kommunen som kan ge råd och stöd.
Källa: Brandskyddsföreningen