När behövs en brandskyddsdokumentation?

Boverket har på sin hemsida förtydligat när en brandskyddsdokumentation behövs och när det är lämpligt att anlita en brandkonsult.

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de uppförs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation. Kravet på brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler gäller för den färdiga byggnaden. I många fall tas ett utkast till brandskyddsdokumentation eller en brandskyddsbeskrivning fram tidigt i ett byggprojekt för att säkerställa att brandskyddskraven kommer att uppfyllas.

När krävs det en brandskyddsdokumentation

Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader förutom för komplementbyggnader under 15 m2, det vill säga friggebodar.

Även om en brandskyddsdokumentation ska finns för i stort sett alla nya byggnader kan omfattningen av dokumentationen variera beroende på typen av byggnad. I enklare fall som för ett garage kan brandskyddsdokumentationen vara på en enstaka sida med en ritning, medan för ett nytt sjukhus kan det vara ett mycket omfattande dokument kompletterat med flera olika bilagor.

Kompetenskraven för den som tar fram brandskyddsdokumentationen kan därför variera på motsvarande sätt. I många fall är det lämpligast att ta hjälp av en brandkonsult som är brandingenjör eller motsvarande men i enklare fall räcker det att någon som har allmän kännedom om byggreglernas brandavsnitt tar fram dokumentationen.

Vad gäller vid ändring av byggnader

Vid ändring av en byggnad gäller kraven i byggreglerna på den del som ändras. Det räcker normalt därför att dokumentera brandskyddet för den ändrade delen av byggnaden. Finns det en befintlig brandskyddsdokumentation kan det i många fall vara lämpligt att uppdatera den i stället så att det finns ett samlat dokument över hela byggnadens brandskydd.

Vad ska brandskyddsdokumentationen innehålla

Av brandskyddsdokumentationen ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat samt vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter.

Exempel på vad som kan ingå i brandskyddets utformning är brandcellsgränser, utrymningsvägar och utrymningsdörrar, samt brandtekniska installationer som brandlarm och sprinklersystem.

Exempel på brandskyddets förutsättningar är vilken verksamhetsklass som gäller i olika delar av byggnaden och hur många personer som byggnaden är avsedd för. Det bör även framgå om räddningstjänstens stegutrustning är avsedd att användas vid utrymning och vilken brandbelastning byggnaden är dimensionerad för

Vad är en brandskyddsbeskrivning

Då kravet på brandskyddsdokumentation i byggreglerna gäller för den färdiga byggnaden behövs det i de allra flesta fall en beskrivning i ett tidigt skede av byggprocessen av hur brandskyddet ska utformas för att reglerna ska kunna uppfyllas. Det är då vanligt att denna beskrivning eller bygghandling benämns brandskyddsbeskrivning.

Brandskyddsbeskrivning är däremot inget begrepp som återfinns i BBR eller PBL. I samband med att byggnadsnämnden inför beslut om startbesked ska bedöma om de tekniska kraven kan antas komma bli uppfyllda är det vanligt att de efterfrågar någon form av brandskyddsbeskrivning eller motsvarande dokumentation.

När byggnaden sedan är färdig är det vanligt att brandskyddsbeskrivningen arbetas om till en brandskyddsdokumentation enligt BBR som beskriver det faktiska brandskyddet i byggnaden, det vill säga en så kallad relationshandling.

Vad kan VERIFIRE hjälpa till med 

VERIFIRE upprättar brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer i enlighet med de brandkrav som beskrivs i Boverkets Byggregler (BBR) i byggprocessens alla olika skeden. Oavsett storleken på ditt projekt kan vi bistå. Från enbostadshus till hela bostadskvarter, industrier, kontor, hotell, handel mm. 

Har du frågor kontakta:

Rikard Lindegrén
073 - 766 26 24
rikard.lindegren@verifire.se