Din beställning är mottagen

Du värnar uppenbarligen om säkerhet. Visste du att vi projekterar brandsäkra hus?


VERIFIRE är erfarna brandkonsulter med framåtanda, hög tillgänglighet, engagemang och snabba, högkvalitativa leveranser. 

VERIFIRE är ett nystartat bolag sedan 2019 och arbetar med byggnadstekniskt brandskydd. Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer. Vi utför kontroller av brandskydd i befintliga och nya byggnader och bistår verksamheter i samband med förvaltningsskedet. Vårt mål är att du som kund ska få ett anpassat brandskydd efter dina önskemål samtidigt som du får en anläggning som uppfyller myndighetskraven. Helt enkelt, vi ser till att ditt brandskydd är anpassat och verifierat mot gällande brandkrav. Det är därför vi kallar oss VERIFIRE.

VÅRA TJÄNSTER

VAD GÖR EN BRANDINGENJÖR?

Byggnadstekniskt brandskydd

Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar i enlighet med de brandkrav som beskrivs i Boverkets Byggregler (BBR) i byggprocessens alla olika skeden från programhandling till bygghandling och slutlig relationshandling.

Analys

Vi genomför projektering enligt både förenklad och analytisk dimensionering. Vi har möjlighet att utföra brand- och personsimuleringar, strålningsberäkningar vid tätt placerade byggnader, ventilationsberäkningar vid fläktar i drift, m.m.

Utförandekontroll

Vi genomför kontroller av det utförda brandskyddet. Under utförandeskedet erbjuder vi även vårt stöd på byggarbetsplatsen. Vår erfarenhet är att många utförandefel går att förhindra genom brandkonsultens delaktighet i hela byggskedet.

Riskbedömningar

Vi genomför riskutredningar för områden som är placerade vid riskfyllda verksamheter och transportleder för farligt gods så att hänsyn kan tas till detta i samhällsplaneringen. Vi utför även riskbedömningar enlig Lagen om Brandfarliga och explosiva varor (LBE)

SAK 3

Då byggherrens egenkontroll inte anses tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig brand (SAK3) ska verifiera att samhällets brandkrav uppfylls. Vi erbjuder certifierad kompetens enligt den högsta
certifieringsklassificeringen.

SBA

Vi hjälper företag och föreningar med systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Vi inventerar och kartlägger ditt brandskydd som sedan utgör framtida underlag för ditt SBA.

Klassningsplaner

Platser inom en verksamhet där explosiv atmosfär kan uppkomma, antingen från gas eller från damm, ska identifieras, beskrivas och bedömas i en klassningsplan.Vi upprättar klassningsplaner enligt SVRFS 2004:7 och AFS 2003:3

Utrymningsplaner

Vi levererar utrymningsplaner med standardiserade symboler och utformning enligt Svensk Standard SS 2875:2019 för att din utrymningsplan skall uppfylla dagens krav på en utrymningsplan.

PROJEKT

Medborgarhuset

Totalrenovering av Medborgarhuset på Södermalm

Sveavägen 44

Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad på Sveavägen. Löpande Hyresgästanpassningar.

Woodhouse Rosendal

Nyproduktion av bostadshus i Rosendal.